مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:

واحد پول:

PackMU FULL (Servidor, webshop, launcher AU)
Características del paquete:
Servidor MU Online x 1 año.
Webshop automatica instalacion.
Launcher autoupdate.
ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت :
PackMU - Season 13 (Platinum)
(10 موجود است) Características del paquete:
PackMU - Season 9 ep2 (Platinium)
(1 موجود است) Características del paquete:
PackMU - Season 8 ep2 (Gold)
(7 موجود است) Características del paquete:
Paquete S8+ incluye:
VPSCloud SSD - 0%Lag.
Capacidad: 350 online
Incluye web premium
Incluye guías y soporte
Incluye launcher autoupdate
Incluye webshop automatica
Incluye dominio .muservidor.com (Dominio posible .com cargo adicional)
PackMU - Season 6 Plus
Características del paquete:
Paquete S6+ incluye:
VPSCloud SSD - 0%Lag.
Capacidad: 350 online
Incluye web premium
Incluye guías y soporte
Incluye webshop automatica
Incluye dominio .muservidor.com (Dominio posible .com cargo adicional)
PackMU - Season 4 ep6 (Gold)
(13 موجود است) Características del paquete:
PackMU - 0.99Cx + CS
Características del paquete:
PackMU - 0.99b + S2 (Clasica+Items s2)
(45 موجود است) Características del paquete:
PackMU - Season 2 Plus
(46 موجود است) Características del paquete:
PackMU - 0.97x
Características del paquete:
PackMU - 0.97D (Clasica)
(13 موجود است) Características del paquete:
Paquete 0.97D Plus incluye:
VPSCloud SSD - 0%Lag.
Capacidad: 350 online
Incluye web premium
Incluye guías y soporte
Incluye launcher autoupdate
Incluye webshop automatica
Incluye dominio .muservidor.com (Dominio posible .com cargo adicional)
Pack MUFULL (Servidor, webshop, launcher autoupdate)
Características del paquete:
Servidor MU Online x 1 año.
Webshop automatica instalacion.
Launcher autoupdate.
Precio: رایگان!
PackMU - Season 2 Plus
Características del paquete:
Precio: رایگان!
Publicidad MU 2 semanas
Características del paquete:
Precio: رایگان!
فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.226.251.205) وارد شده است.